/* Ch_Ri_S */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" !!!!!!! ",
" !!!! ",
" !! ",
" ! !! ",
" ! ! ! ",
" !!! ! !! ",
" !!! ! !! ",
" ! ! ! ! ",
" ! ! !!!! !!!! ! ! ",
" ! !!! ! ! ! !! ",
" ! !! ! ! ! !!! ! ",
" ! ! !! ! ! !!! ",
" ! !! ",
" ! ! ",
" ! ! ",
" !! !!! !!!!!! ",
" !! !! !!! !! ",
" !! !! ! ! ",
" !!!! ! ",
" ! ",
" !! ",
" !! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* pippo */
" ",
" ",
" ! ! ",
" ! ! ",
" !! !! ",
" !! !! ",
" ! ",
" ! ############ ",
" ! ## # ",
"################### # ",
"################### # ",
"################### # ",
"################### # ",
" # ",
" # ",
" # ",
" # ",
" # ",
" # ",
" # # # ",
" ## # #### ",
" ## # ",
" ## # # ",
" # # ## ",
" # # # ",
" # ## # ",
" # ## # # # # ",
" # # # ## ",
" # ### # # ",
"# # # # ### ## ",
" # # ## # # ",
" # # # # # # ",
" # # # # # # # # ",
" # # ## # ## # # ## # ",
" ## # # # # # # ## # ",
" # # # # # ## # ",
" ## # # # # ",
" # # # # ",
" # # # ",
" # # # # ",
" # ## # ",
" # ## ",
" ## ",
" ",
" # ",
" ",
" # # ",
" ",
" ",
" ",
/* warhouse */
" This is the warhouse. From its basement issues a",
"tplume of petrochemically induced fire, and from ",
" its nose cone, a horde of death. Its colorful ",
"emarkings should not be miwwWwstaken, it is a hous",
" of killing and renderingwWWWWwuseless and damned.",
" It is filled with the laWWWWWwtest products and ",
"yadorned with the populwWWW WWwar news. Money one",
"dseeps from the edgeswWWW WWw of its o-rings an",
" though few who are wWWW WWwpaid to monitorre",
" its flight are conwWWW WWW cerned by small ",
"elosses. The lumberWWW WWwing flight of th",
" the warhouse mustWWW WWW not be interrup",
" ted, as it speedWWW WWw through the ",
" night sky. ThiswWW WWWw sortie has a ",
" 70 % approval wWW WWw rating, at ",
" least at homewWW WWW The rest of ",
" the subdivisiWW WWwon is busy ",
" carting thewWW Ww kids to play",
" soccer someWWW WWwhere the war",
" house won'tWWa aw land. It's ",
" filled witWWWw wwshards of ",
" steel thatWaawwww wwww are burst ",
" in a radiusaaaawww wwwww of several ",
"nfootball a aaaaawww wwwwaa pitches,whe",
" leaving ana a aaaaawwwwwww wwwwwwaaaa inestimable",
" foundationaa aaaawwwwwwwwwwaaaaaa of anguish,",
" loss, and aa aaaaaaawwaaa aa pain--to ",
"rsay nothinaa aaaaaaa aa of hatred.e",
" aaa aa ",
" aaa aa ",
" aaw aa ",
" aa aa ",
" aa a ",
" aw aaa ",
" aaw aa ",
" aa a ",
" raa aa ",
" rrraw aar ",
" rr raww r aarr ",
" rr raaw rrr aaarr ",
" rr rraaa rrr aaarr ",
" rrrrrraaaa rrr aaarrr ",
" rrrrrrrraaaa rr aaaarrrrr ",
" r rrrrrr raaaa rrr aaararrrrr ",
" rrrrrrrrrrraaaaaaa rrr aaaaaarrrrrrrr ",
" rrrrrrrrrr aaaaaarrraaaaaaaa rrrrrrr ",
" rrrrrrr aaaarrrraaaaa rrrrrr ",
" rrrrr Wrrrr rrrrrr ",
" rrrr WWrrr rrrrr ",
" r rrrr ",
/* test */
" 0 2 2 D DDD ",
" 00 2 2 JJ DDDDDD ",
" 0 A G J J KKKKKK D DD 3",
" 0 A G C J II J K D PPPPPP ",
"00 G GGGGG C J II J : K D PP 3 ",
"0 LA GGGG G C JJ II JJ ::: K D :::: ",
" L A B C J J - ::::::::::: 3 ",
" L A BBBBBBB JJJ - > 3 ",
" L A C -- > R [ ",
" L . C O - > R ; k [ 3 ",
" L AA H ..CC O > R ; k [ 3 u",
" L A N . C O ; [ 3 ",
" A H N .. C O > ; k ",
" Q SS H N . O > TT TT ; k [ u",
" QQ SS HN OO> T ^ T ;; u",
" QQ S NV ////// >> T ^ TT ; k [ uu",
" Q SS V > T ^^ T ; k uu ",
" Q VV XX > TT ^ # # [ u ",
" Q ZZZZ Z VV XX ^ 7 ##### [ u ",
" ZZZ V XX U ^ 7__ p [ ",
" Z `` X U W ^ 7 __ pp$ xx ",
" ]]]] YY ``` XX W ^ 7 _ p $ 6 xx ",
" ] Y ` X W ^ 7 __ $ 6 x ",
" ]] bbb Y ` dd X W ^ 7 _ p $ 6 ",
" ] b b Y ` d ( h ^^ p $ 6 x ",
" ] b YY ` d (( h h %% p $ ",
" bb i Y d(( hh jjjj % gg p x ",
" b ii Y ` c d( h j % g vv x ",
" i YY ` cc ((l h j % g g v x ",
" ii Y cc ddll h jj% v x ",
" i Y c d ll j gg v ",
" i kYY c a d ?? ? jj g v y",
" i kk cc a 9999 ll ??? j g y",
" k c nnn a 99 l g v y ",
" k oo c nn a 9 , FFFF ! v ",
" kk oo o c n a 9 l , F !!v ",
" k oo o n a mmm ,, F FF !! ",
" k o o n & a m )) l 8 rrr F ! 5 { ",
" k o *o n q &aa m )) 8 r r F !!5 { ",
" o *o n q && m ) l 8 r r !5 {{ ",
" k o *o n q && )@ 8 r r ' !!5 { ",
" k oo **ff q m @ l 8 r ''EE! 5 { ",
" k oo o f n m @ 8 r '''EE 5 | ",
" k fnn qq m @ l rr '' E zz | ",
" k f q @ EE z ",
" ee = fff qq @ M MMM EE z | ",
" eee == @ MMMMM E zzzzz ",
" e ss===== t | ",
" e sssssss tttt ww w 444444 ",
" e t tttt wwwwwwww 444 ++++",
/* test002 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ( (((( (( (( ( ( ",
" (( (((( ",
" ( (( ",
" ( ****",
" s****",
" ( s ****",
" * ( s ****",
" * s ****",
" ** ( s ****",
" * ( s ****",
" ((((( ( ( ( s ****",
" (( (( ( s ****",
" ( s ****",
" z (( q ((s ",
" z ( q (s ",
" z ( q ((( ",
" z ( $ (((( s ",
" z $ ( ( s ",
" z $ ( s ",
" ( z $ ( s ",
" ( z $ (( (s ",
" z $ s(( ",
" ( z $ s ( ",
" ( z $ s ",
" ( z$ s ( ",
" $z s ",
" ( $ z s ( ( ",
" (( $ z s ( (( ",
" ( $ z ( (( ",
" $( ( s z (( ",
" $ ( s ( z (( ( ",
" $ s ((z((( (( (( ",
" $ s z ( ",
" $ s z ( ",
" $ s z ",
" d s z ( ",
" s ( z ( ",
" (((( z ( ",
" ( ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* COLLABORATIVE_WORK_001 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" $0000000000000000 ",
" !$$00 $$$$ 00000 ",
" $$! 0 333333333333000 ",
" $$ ! 00 33 $$ 33300 ",
" $$ ! 0 33 $$$ 300 ",
" $ ! 00 3 $$ 003 ",
" $$ ! 0 3 000 3 ",
" $ ! 00 33 0$ 33 ",
" $ ! 0 333 0$ 33 ",
" $ !! 00 333! 0$ 3 ",
" $ ! 0 33 0$&& 3 ",
" $ ! 0 33 0 $&& 3 ",
" $ ! 0 3333300 $ && 3 ",
" $ !!!!00!! $$ 00 $ && 3 ",
" $ !! 00 !! $$ 00& $$$ & 3 ",
" $ ! 0 &&&&&00$$&&&(( &&3 ",
" $ ! 0 &! 0 ! &&(( &3 ",
" $ ! 00 & 00 ! &&(( 33 ",
" $ HEKAKSDFASDFAaDFASDF###################",
" $ #######################################",
" $ #######################################",
" $$ #######################################",
" $ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS",
" $$ SSSDDDDD3436987954316898416478794624987",
" $$ 1634987619879821897946*R54V7YH68465N189",
" $$ FU4JT65V4D654T98H45V6LT551L985 4K8K65K1",
" $$ 263K 1K 8 4J 65 1J 32K 1 K8 4K62K12K1I",
" $ 54J5 U1 I231 I5I 1I23 1 I5I1I32 1 5I 4",
" I 5I1 I3 2 1I56 I1 I56 I1651R8E654826X1",
" 3DU5X1E2S1XZK5E61K621K65K1K32K1K9841K65",
" 0K84656321321UTFUKF,JHGYJVBLKGHLIGIYFTY",
" GHGVCKJGJGYGLIUGIKJ ( 000 ",
" ((( (( 0 ",
" ((( ( ",
" (((((( ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* intertwining */
" ",
" ",
" ",
" $ . ",
" $ . ",
" $$ . ",
" $ .. ",
" $ .. ",
" $$.. ",
" ..$ ",
" .. $$ ",
" . $ ",
" .. $ ",
" . $ ",
" . $ ",
" .. $$ ",
" ...$ ",
" $.. ",
" $$ .. ",
" $$ . ",
" $ .. ",
" $ . ",
" $$ . ",
" $ .. ",
" $ .. ",
" $$.. ",
" ..$ ",
" .. $ ",
" . $ ",
" . $ ",
" .. $ ",
" .. $ ",
" . $$ ",
" . $$ ",
" ..$ ",
" $... ",
" $ .. ",
" $ .. ",
" $ . ",
" $$ . ",
" $$ ... ",
" ... ",
" ..$$ ",
" ... $$ ",
" . $ ",
" . $ ",
" . $ ",
" ",
" ",
" ",
/* hi001 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ~ ~ ~~~~~ !!! ",
" ~ ~ ~ !!!!! ",
" ~ ~ ~ !!!!! ",
" ~~~~~ ~ !!!!! ",
" ~ ~ ~ !!! ",
" ~ ~ ~ ! ",
" ~ ~ ~~~~~ ",
" !!! ",
" !!! ",
" ! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* justaface */
" XXXX XX ",
" 6X X & ",
" XXXX & X ",
" XXXX & & ",
" X & ",
" XX ",
" X X t & & ",
" XX} } & ",
" X X & ",
" X X &&& X ",
" tt 6 666 66 & & ",
" }} 666\X 6 666 &X ",
" \}\ } \ 6 && ",
" t} XXXXX &&& ",
" }}}} X XXX XXXX X &X ",
" } }XXXXXX}XX 6 }66XXX X ",
" }}XX66666}X 666666}}} & ",
" }} \X66666}X\ 6 66 }}}} & ",
" }} \}}}}} X 6 XXX } &X ",
" # } } t X\Xt V V X ",
" } X XXXt V X ",
" XX X V XXX ",
" t}} XX V XX ",
" # 6 } tXX V &X ",
" + }}X t V & XX ",
" 6 }} V XXX ",
" 6} X ttt\ tt V &X ",
" 6 XX XXt}}}} ",
" }X X}}X}X X V ",
" #6}X} X } t X V& ",
" 6 }X X t \ ",
" + # }}X} \ & ",
" }6} } }X ",
" # 66 XXXXXXX & ",
" 666 tX} }ttt t ",
" 666} \ & ",
" + }66} 6666666 & ",
" + 6}} \ & & ",
" + 666 \ & & ",
" + 6666 66 & & ",
" 6}666666}6 & & ",
" 666}66}6666 &&& ",
" 666}666}} & ",
" 6666 66 6666& ",
" 6 & &&666 ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* love020 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" xxxxx xxxxxxxx ",
" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ",
" xxx xxxxxxx xxx ",
" xxxx xxxx xxx ",
" xxx xxx xxx ",
" xxxx xx xx ",
" xxx xx xx ",
" xxx xx xx ",
" xxxxx xxx ",
" xxxxx xxx ",
" xxxxx xxxx ",
" xxxxx xxxxx ",
" xxxx xxxx ",
" xxxxx xxxxx ",
" xxxxx xxxxx ",
" xxxxx xxxxxxx ",
" xxxxxxx xxxxxxx ",
" xxxxxxx xxxxxxxx ",
" xxxxxxx xxxxxxx ",
" xxxxxxxx xxxxxxx ",
" xxxxxxxxxxxxxx ",
" xxxxxxxxxxxx ",
" xxxxxxxxxx ",
" xxxxxxxx ",
" xxxxxx ",
" xxxxx ",
" xxx ",
" x ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",

[More]